icon icon icon

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

Tầm nhìn: Bằng khát vọng lớn mạnh cùng với chiến lược phát triển rõ ràng, chúng tôi phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp về pallet, nhựa công nghiệp, nông nghiệp, túi và bao bì.

Sứ mệnh: Các sản phẩm làm từ nhựa ra đời góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta được thuận tiện hơn.

Với chúng tôi, sứ mệnh được xác định rõ là sự phát triển kinh doanh của doanh nghiệp phải đóng góp cho sự phát triển của đất nước, sự đi lên của xã hội. Các sản phẩm từ nhựa, túi của công ty Trường Long Phát mong muốn làm cho cuộc sống thuận tiện và thân thiện hơn.